Poplatky za komunálny odpad

03.10.2022 Dominika Dom a bývanie Zdielať

Po bývaní a pohonných hmotách zdražujú aj iné položky, ako poplatky za komunálny odpad. Koľko zaplatíme za odvoz odpadu v niektorých slovenských mestách?


Komunálny odpad a drobný stavebný materiál


Komunálnym odpadom je zmesový odpad vyprodukovaný domácnosťami. Zahŕňa papier, lepenku, sklo, kovy, plasty, drevo, textílie, biologický odpad, ale aj odpad z elektrických zariadení a odpad z nábytku.

Drobným stavebným odpadom je odpad z bežných prác, ktoré súvisia s udržiavaním domu.

Chcete byť vo vyhadzovaní a triedení odpadu zodpovední? Zabezpečte si do vašej domácnosti dostatok kvalitných nádob na odpad. Nájdete ich aj online v rôznych prevedeniach.

nadoba-na-odpad-papierKto je povinný platiť poplatky za komunálny odpad?


Komunálny odpad a drobné stavebné odpady vyprodukované domácnosťami upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Medzi poplatníkov, ktorí sú povinní platiť tieto poplatky, patria:

__check

fyzická osoba – má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť
 

__check

právnická osoba – ak je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako je podnikanie
 

__check

podnikateľ – je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na podnikanie
 

zena-vyhadzuje-odpadky

__fire
Ako na triedenie odpadu? Toto je kompletný návod

Snažíte sa pristupovať svedomito k triedeniu odpadu? Pri niektorých špecifických druhoch odpadu si jednoducho nevieme dať rady. Tento návod vám však pomôže.

Poplatky za komunálny odpad


Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá poplatníkom mesto, obec alebo vyšší územný celok. Výšku, podmienky a spôsob vyberania poplatku stanovujú jednotlivé mestá alebo obce najčastejšie prostredníctvom svojich všeobecne záväzných nariadení. 

Obec pritom môže vyberať poplatok 2 spôsobmi:

__check

paušálny poplatok – platí sa na osobu a rok

__check

množstvový zber – podľa objemu vyprodukovaného odpadu za daný čas

Čo definuje vyššie uvedený zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady? Predovšetkým kritériá, podľa ktorých sa určuje sadzba poplatku za odpady. A taktiež ich minimálne a maximálne hodnoty. 

Rozsah sadzby môže byť určený za jeden liter, decimeter kubický alebo jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. O výške poplatku je obec následne povinná informovať obyvateľov.
 

zelenina-kompost


Poplatky za komunálny odpad v niektorých mestách

 

Nitra


Mesto Nitra má rozdelené poplatky pre poplatníkov v 2 kategóriách.

poplatky-za-komunalne-odpadky-nitra

Sadzby poplatkov za komunálne odpady v Nitre
Zdroj: Mesto Nitra


Brezno


Stanovené poplatky za komunálny odpad v meste Brezno sa líšia podľa typu poplatníka.

poplatky-za-komunalne-odpadky-brezno

Sadzby poplatkov za komunálne odpady v Brezne
Zdroj: Mesto Brezno

 

Košice


Sadzby poplatkov za komunálne odpady v meste Košice sú stanovené nasledovne.

poplatky-za-komunalne-odpadky-kosice

Sadzby poplatkov za komunálne odpady v Košiciach
Zdroj: Mesto Košice

 

Prešov


Výšku poplatkov za komunálne odpadky upravujú v Prešove nasledujúce kritériá.

poplatky-za-komunalne-odpadky-presov
Sadzby poplatkov za komunálne odpady v Prešove
Zdroj: Mesto Prešov

 

Vrátenie a zníženie poplatku za komunálny odpad


Nezdržiavate sa v mieste svojho trvalého bydliska dlhšie ako 90 dní? Obec vám môže tento poplatok znížiť alebo dokonca odpustiť. Podmienky, na základe ktorých tak môže urobiť, sa líšia. Obec ich vydáva vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Od poplatku môže byť oslobodená osoba, ak je:

__check

staršia, ako 62 rokov

__check

v hmotnej núdzi

__check

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

__check

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom

__check

prevažne alebo úplne bezvládna osoba

Podmienky na oslobodenie od úhrady týchto poplatkov znovu definuje každá obec.

nadoba-na-odpadky

Ešte jedna dôležitá informácia na záver. Vašou povinnosťou ako poplatníka je obci nahlásiť každú zmenu súvisiacu s platením poplatkov za odpad. Zánik, vznik alebo zmenu ste povinní oznámiť do 30 dní odkedy nastali rozhodujúce skutočnosti.

__bulb
Musia byť náklady na bývanie vysoké? Stačí vedieť, ako šetriť

Ušetriť náklady na bývanie je snom mnohých ľudí. Máte pocit, že peniaze vyhadzujete do koša? Prečítajte si naše tipy, ako zvýšiť rodinný rozpočet a ušetriť.