Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využitia služieb Portálu Vasekupony.sk, poskytovanej spoločnosťou BALÍK PLUS s. r. o., Ľ. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 086 375, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 26441/B (ďalej tiež ako „Prevádzkovateľ“).


I. Definícia pojmov, predmet Zmluvy

 1. Prevádzkovateľ je vyššie uvedená spoločnosť BALÍK PLUS s. r. o. zabezpečujúca prevádzku Portálu.

 2. Inzerent je internetový alebo zásielkový obchod, prípadne iná spoločnosť alebo subjekt, ktorý prostredníctvom Portálu inzeruje svoje služby/tovary a zverejňuje Kupóny.

 3. Užívateľ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu využije Kupóny na nákupy prostredníctvom internetových, zásielkových a/alebo kamenných obchodov Inzerentov.
 4. Portál je webová stránka s webovým sídlom URL: http://www.vasekupony.sk prostredníctvom ktorej Inzerenti na základe zmluvy s Prevádzkovateľom zverejňujú Kupóny.

 5. Kupón je kód, zľava alebo iná výhoda zverejnená na Portály, ktorý Užívateľa oprávňuje uplatniť si zľavu alebo inú výhodu pri nákupe v internetovom, zásielkovom alebo kamennom obchode Inzerenta, a to v zmysle inzerovaných parametrov Kupónu, ktorého zverejnenie si objedná Inzerent u Prevádzkovateľa podľa týchto VOP za účelom podpory predaja svojich tovarov a/alebo služieb alebo iného reklamného a propagačného cieľa.

 6. Zmluva je zmluva o poskytnutí služieb, predmetom ktorej je záväzok Prevádzkovateľa zabezpečiť v prospech Inzerenta zverejňovanie Kupónov na Portály, resp. poskytnutie iného reklamného priestoru na Portály.

 7. Zmluvná strana je Prevádzkovateľ a Inzerent, alebo ktokoľvek z nich.

 8. Affiliate program je recipročná služba poskytovaná Inzerentom Prevádzkovateľovi formou zasielania Kupónov v potvrdzujúcich e-mailoch k jednotlivým nákupom zákazníkov Inzerenta, formou zasielania Kupónov v reklamných e-mailoch (newsletteroch) zasielaných zákazníkom Inzerenta, alebo vkladaním reklamných príloh do balíkov Inzerenta, ktoré zasiela svojim zákazníkom spolu s objednaným tovarom, za čo prináleží Inzerentovi odmena. Výška odmeny je zohľadnená v dohodnutej sume zníženia ceny za poskytovanú službu Vašekupony.sk, alebo je dohodnutá individuálne pre každý prípad dohodou zmluvných strán, pričom jej výška (či už formou zníženia ceny alebo individuálnej odmeny) je uvedená v objednávke.

 9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zverejňovanie Kupónov prostredníctvom Portálu alebo poskytnúť iné služby na základe schválenej objednávky. Prevádzkovateľ má od Inzerenta za zabezpečenie služieb nárok na zaplatenie dojednanej odmeny.

 10. Tieto VOP platia pre všetky obchodné vzťahy, do ktorých Prevádzkovateľ a Inzerent vstúpia v rámci vyššie uvedeného predmetu Zmluvy.

 11. Inzerent vystavením objednávky vyjadruje výslovný súhlas s obsahom týchto VOP. Odchylné, protikladné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky Inzerenta sa stanú súčasťou Zmluvy len vtedy, ak Prevádzkovateľ s ich záväznosťou vysloví bezvýhradný písomný súhlas. Nakoľko Zmluvné strany výslovne odkazujú pri uzavretí Zmluvy na aplikáciu týchto VOP, majú tieto VOP prednosť pred prípadnými obchodnými podmienkami Inzerenta, a to bez ohľadu na to, či sú Prevádzkovateľovi známe alebo či ich Prevádzkovateľ výslovne odmietol alebo nie. Inzerent si je vedomý, že na záväzkovo-právny vzťah medzi ním a Prevádzkovateľom sa nepoužijú všeobecné podmienky Inzerenta, a to ani ak na ne Inzerent odkáže vo svojej objednávke, iba ak by Prevádzkovateľ výslovne uviedol pri akceptácii objednávky, že všeobecné podmienky Inzerenta prijíma. Za týmto účelom Prevádzkovateľ s poukazom na §44 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. („Občiansky zákonník“) uvádza, že vystavenie objednávky, ktorá obsahuje akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia alebo akékoľvek iné zmeny oproti návrhu Prevádzkovateľa, vrátane odkazu na všeobecné podmienky Inzerenta, sa považuje za nový návrh zo strany Inzeranta, pričom pre uzavretie Zmluvy je potrebná jeho akceptácia zo strany Prevádzkovateľa v plnom rozsahu a bez výhrad. Aj v prípade, ak by Inzerent vo vystavenej objednávke odkázal na svoje všeobecné obchodné podmienky, aj prípadná akceptácia objednávky zo strany Prevádzkovateľa sa bude považovať za akceptáciu s odchýlkou spočívajúcou vo vylúčení všeobecných podmienok Inzerenta a uplatnenie týchto VOP.

 12. Ostatné dojednania dohodnuté medzi Zmluvnými stranami v jednotlivých prípadoch (vrátane akceptovaných objednávok, vedľajších dohôd, doplnení a zmien) majú vždy prednosť pred týmito VOP. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu takéhoto dojednania vystavené Prevádzkovateľom.

 13. Pokiaľ pri uzatvorení Zmluvy nebolo písomne dohodnuté inak, považujú sa tieto VOP za súčasť Zmluvy, pričom sa jedná o podstatnú náležitosť uzavretej Zmluvy.

 14. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP meniť. V prípade zmien týchto VOP alebo vydania nových VOP, je Prevádzkovateľ povinný zaslať Inzerentovi (prostredníctvom e-mailu) znenie nových VOP alebo zmien VOP, a to najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených alebo nových VOP. Zmenené, resp. odchylné ustanovenia nových VOP majú vždy prednosť pred znením starších VOP.

 15. Zmluvné strany sa môžu dovolávať aplikácie obchodných zvyklostí, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, VOP alebo právnych predpisov, vrátane právnych predpisov, ktoré nie sú donucovacej povahy. Zmluvná strana, ktorá sa použitia obchodných zvyklostí dovoláva, je povinná preukázať, že druhá Zmluvná strana určitú obchodnú zvyklosť musela poznať a s postupom podľa tejto zvyklosti bola uzrozumená.

II. Portál Vasekupony.sk

 1. Portál je informačnou a reklamnou webovou stránkou, prostredníctvom ktorej Inzerenti zverejňujú reklamné a marketingové informácie o tovaroch a službách alebo iných prebiehajúcich akciách vo svojich vybraných internetových, zásielkových obchodoch alebo kamenných obchodoch.

 2. Na Portály sú zverejňované aktuálne ponuky Inzerentov, na základe ktorých môžu Užívatelia vygenerovať, vytlačiť alebo inak využiť Kupóny, ktoré za stanovených podmienok uplatnia u Inzerenta.

 3. K uplatneniu Kupónu dochádza buď presmerovaním na webové sídlo alebo portál Inzerenta, vytlačením a uplatnením Kupónu v kamennom obchode Inzerenta, alebo uplatnením inej zľavy, a to v zmysle podmienok uvedených na Kupóne. Prevádzkovateľ nevstupuje do zmluvného vzťahu s Užívateľom ohľadne nákupu tovaru a/alebo služby Inzerenta. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a Inzerentom je Užívateľ oprávnený uplatniť len voči Inzerentovi. Tieto práva a povinnosti sa riadia príslušnými obchodnými podmienkami daného Inzerenta.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Inzerent skontaktuje Prevádzkovateľa za účelom vyžiadania ponuky na poskytnutie služby zverejnenia Kupónov, alebo poskytnutie iných služieb prostredníctvom Portálu, všetko podľa týchto VOP, na čo mu Prevádzkovateľ vypracuje ponuku, ktorá bude obsahovať rozpis cien a podmienok jednotlivých balíkov služieb. Súčasťou ponuky bude aj tlačivo objednávky, na ktorom Inzerent následne môže objednať balík služieb Prevádzkovateľa v zmysle vypracovanej ponuky, a to formou záväznej objednávky adresovanej Prevádzkovateľovi. .

 2. Objednávka musí mať písomnú formu a musí byť prostredníctvom e-mailu, poštou, alebo osobne doručená Prevádzkovateľovi.

 3. Objednávka Inzerenta musí obsahovať najmä:

 4. a) identifikáciu Inzerenta v rozsahu: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise v obchodnom, alebo v živnostenskom registri a osobu oprávnenú konať v mene Inzerenta, e-mailovú adresu Inzerenta;

  b) voľbu požadovaného balíka služieb;

  c) cenu v zmysle ponuky Prevádzkovateľa;

  d) prehlásenie Inzerenta, že sa na Portály oboznámil s VOP v platnom a účinnom znení, ich obsahu porozumel v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Inzerent zároveň týmto prehlásením udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na bezodplatné použitie loga a obchodného mena Inzerenta, výlučne pre účely poskytnutia referencií.


 5. Objednávka je účinná až okamihom jej písomného potvrdenia zo strany Prevádzkovateľa formou e-mailu alebo písomne a úhrady zálohovej faktúry, ktorú spolu s potvrdením objednávky Prevádzkovateľ zašle Inzerentovi. Okamihom, keď sa objednávka stane podľa predchádzajúceho ustanovenia účinná, dôjde k uzatvoreniu Zmluvy. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 3 mesiace.

 6. Prevádzkovateľ bude viazaný len na takou objednávkou Inzerenta, ktorá bude účinná podľa čl. III. bod 4. týchto VOP.

 7. Inzerent je povinný doručiť Prevádzkovateľovi objednávku najneskôr 7 dní pred požadovaným prvým dňom zverejnenia Kupónov na Portáli.

 8. Pokiaľ žiadna zo Zmluvných strán nevypovie Zmluvu ku koncu 3-mesačného obdobia jej platnosti, predlžuje sa Zmluva automaticky za rovnakých podmienok (vrátane zvoleného balíka služieb a Affiliate programu) o ďalšie 3 mesiace, a to aj opakovane.

 9. V prípade, ak Inzerent požaduje zmenu balíka služieb, je povinný postupovať primerane podľa ods. 1 až 3 tohto článku VOP. Každá zmena balíka služieb nadobúda účinnosť najskôr od nasledujúceho 3-mesačného obdobia platnosti Zmluvy, ak Inzerent doručil objednávku na nový balík služieb najneskôr 7 dní pred začatím nasledujúceho 3-mesačného obdobia.

 10. Prevádzkovateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak Inzerent neuhradil ktorúkoľvek faktúru v lehote 10 dní po jej splatnosti.

 11. Výpoveď resp. odstúpenie od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane e-mailom, osobne alebo poštou.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Všeobecné práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v prospech Inzerenta na základe účinnej objednávky (podľa čl. III. bod 4. týchto VOP), zabezpečí v rámci objednaného balíka služieb zverejňovanie jeho Kupónov na Portály, prípadne iné služby podľa dohody Zmluvných strán.

 2. Prevádzkovateľ v prípade, ak sú požiadavky na obsahové náležitosti Kupónov v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rámci platnosti balíka služieb zverejní Kupóny na Portály do 3 dní odo dňa dodania potrebných dokladov od Inzerenta, prípadne v inom termíne uvedenom v objednávke.

 3. Prevádzkovateľ nie je povinný plniť povinnosti záväzky podľa týchto VOP, alebo podľa Zmluvy v prípade zásahu vyššej moci (ako je napr. prírodná katastrofa, vojna, vojnový stav).

 4. Prevádzkovateľ má právo overiť si, či objednávka Inzerenta bola zaslaná oprávnenou osobou, prípadne si overiť identitu Inzerenta, pričom je v prípade pochybností oprávnený si od neho vyžiadať potrebné podklady.

 5. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa pri zverejňovaní Kupónov


 6. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť zverejnenie Kupónov, ktorých obsah, forma alebo požadované vyhotovenie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo je v rozpore s dobrými mravmi, oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa alebo poškodzuje oprávnené záujmy tretích osôb. Prevádzkovateľ je povinný po doručení potrebných dokladov od Inzerenta upozorniť ho na nevhodnosť Kupónov, prípadne požiadať o ich doplnenie tak, aby bol nevhodný obsah odstránený. Každú zmenu oproti požiadavke je Prevádzkovateľ povinný zaslať Inzerentovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení Inzerentom zabezpečí Prevádzkovateľ zverejnenie Kupónov na Portály.

V. Práva a povinnosti Inzerenta

Práva a povinnosti Inzerenta pri zverejňovaní Kupónov

 1. Inzerent sa zaväzuje dodať Prevádzkovateľovi všetky potrebné informácie (logo, text, informácie o poskytovanej zľave resp. akcii, dátumy platnosti, iné podmienky a pod.) ku Kupónom ako aj všetky potrebné špecifikácie v primeranej lehote pred ich požadovaným zverejnením Kupónov.

 2. Inzerent je tiež povinný doručiť Prevádzkovateľovi podklady pre grafické spracovanie reklamných bannerov alebo tlačených poukážok ako doplnkovej služby (v prípade jej objednania) v termínoch a rozsahu dohodnutom s Prevádzkovateľom.

 3. Ak Inzerent nedoručí Prevádzkovateľovi informácie o obsahu Kupónov alebo ním doručené podklady/informácie nebudú vhodné pre ich zverejnenie/spracovanie, nie je Prevádzkovateľ v omeškaní s ich zverejnením na Portály. Zmluvné strany sa dohodnú na novom termíne zverejnenia Kupónov po spresnení požadovaných informácií zo strany Inzerenta.

 4. Inzerent je oprávnený v rámci objednaného balíka služieb požadovať od Prevádzkovateľa zverejnenie, zmenu, stiahnutie alebo o opätovné zverejnenie Kupónov bez obmedzenia. O každej zmene musí Inzerent informovať Prevádzkovateľa v lehote 3 pracovných dní pred požadovanou zmenou Kupónu.

 5. Iné práva a povinnosti Inzerenta


 6. Inzerent zodpovedá za to, že ním zadané a doručené obsahové náležitosti Kupónov a/alebo grafické podklady doručené za účelom spracovania a/alebo vytvorenia reklamných bannerov a/alebo tlačených Kupónov (v prípade ich objednania), sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ich použitím nebudú porušené a dotknuté práva tretích osôb (hlavne, nie však výlučne práva k ochranným známkam, majetkové autorské práva, alebo iné práva, ktoré sú predmetom ochrany priemyselného, alebo duševného vlastníctva) a na výzvu Prevádzkovateľa je Inzerent povinný túto skutočnosť preukázať a tiež, že skutkové tvrdenia, ktoré tvoria obsah týchto Kupónov a/alebo grafických podkladov, sú pravdivé, sú v súlade s dobrými mravmi, etickými pravidlami a/alebo nenarušujú verejný poriadok. Inzerent taktiež zodpovedá Prevádzkovateľovi za to, že ním zadané a doručené Kupóny a/alebo grafické podklady doručené za účelom spracovania sú v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi formu, obsah a účel reklamy.

 7. Inzerent prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah Kupónov / grafických podkladov doručených za účelom spracovania a/alebo výroby Kupónov /grafických podkladov pre zaradenie do reklamného priestoru na Portály, a že túto zodpovednosť znáša sám Inzerent. Preto pokiaľ by tretia osoba uplatňovala v tejto súvislosti akékoľvek práva voči Prevádzkovateľovi zaväzuje sa Inzerent bez zbytočného odkladu takéto práva tretích osôb uspokojiť a poskytnúť Prevádzkovateľovi za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak Inzerent zvolí v rámci objednaného balíka služieb možnosť úhrady časti ceny formou Affiliate programu, zaväzuje sa v predmetnom 3-mesačnom období platnosti balíka služieb zabezpečiť pre Prevádzkovateľa recipročné služby minimálne v požadovanom rozsahu uvedenom v cenníku Inzerenta pre každý balík služieb. Recipročné služby môžu zahŕňať zasielania Kupónov v potvrdzujúcich e-mailoch k jednotlivým nákupom zákazníkov Inzerenta, zasielanie Kupónov v reklamných e-mailoch (newsletteroch) zasielaných zákazníkom Inzerenta, alebo vkladanie reklamných príloh do balíkov Inzerenta, ktoré zasiela svojim zákazníkom spolu s objednaným tovarom.

VI. Fakturačné a platobné podmienky

 1. Inzerent hradí cenu za objednané služby vrátane príslušnej sadzby DPH na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľa.

 2. Prevádzkovateľ v súlade s čl. III. bodom 4. týchto VOP na základe objednávky Inzerenta vystaví zálohovú faktúru, ktorou mu bude fakturovať zálohu na cenu, a takto vystavenú zálohovú faktúru zašle na e-mailovú adresu Inzerenta. Inzerent je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi zálohu za služby najneskôr sedem dní po vystavení zálohovej faktúry. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa uvedený vo faktúre. Prevádzkovateľ v lehote do 14 dní odo dňa zaplatenia zálohovej platby vystaví a zašle na adresu Inzerenta faktúru, ktorá bude daňovým dokladom.

 3. Cena služieb Prevádzkovateľa sa fakturuje vždy popredu za každé 3-mesačné obdobie. Pokiaľ žiadna zo Zmluvných strán nevyužije právo vypovedať Zmluvu a dôjde k automatickej prolongácii Zmluvy, Prevádzkovateľ vystaví ďalšiu zálohovú faktúru, vždy do 7 dní od začiatku nasledujúceho 3-mesačného obdobia. Prevádzkovateľ v lehote do 14 dní odo dňa zaplatenia zálohovej platby vystaví a zašle na adresu Inzerenta faktúru, ktorá bude daňovým dokladom.

 4. Na základe písomnej dohody Prevádzkovateľa a Inzerenta môžu byť fakturačné a platobné podmienky uvedené v tomto článku týchto VOP upravené aj v inom, Zmluvnými stranami dohodnutom znení.

 5. V prípade, ak má Inzerent sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky a cenu za služby uhrádza prostredníctvom zahraničnej banky, znáša Inzerent v celom rozsahu všetky poplatky spojené s takýmto cezhraničným bezhotovostným prevodom.

 6. V prípade, ak Inzerent zvolí v rámci objednaného balíka služieb možnosť úhrady ceny formou Affiliate programu, je oprávnený uhradiť časť ceny alebo celú cenu balíka služieb formou poskytnutia recipročných služieb. Recipročné služby je povinný Inzerent poskytnúť v rozsahu uvedenom v cenníku v predmetnom 3-mesačnom období platnosti balíka služieb. V prípade, ak Inzerent v predmetnom 3-mesačnom období neposkytne recipročné služby v požadovanom rozsahu, je povinný doplatiť rozdiel medzi zaplatenou cenou Affiliate programu a plnou cenou zvoleného balíka služieb, a to na základe faktúry Prevádzkovateľa.

VII. Mlčanlivosť

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci plnenia Zmluvy môžu získať informácie druhej Zmluvnej strany, ktoré jedna zmluvná strana („zverujúca strana“) sprístupní druhej Zmluvnej strane ("prijímajúcej strane"), alebo o ktorých sa prijímajúca strana počas plnenia Zmluvy dozvie, najmä obchodné a trhové stratégie, informácie o cenách, predaji, zákaznícke údaje, marketingové plány, podmienky spolupráce, podmienky obstarávania a nákupu, ako aj iné finančné a obchodné údaje (ďalej len „Dôverné informácie").

 2. Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie výlučne pre účely plnenia tejto Zmluvy, a to len v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa s nimi oboznámili len tí zástupcovia alebo pracovníci Zmluvných strán, ktorých oboznámenie s Dôvernými informáciami je nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy.

 3. conditions71

 4. The Commitment to Confidentiality does not apply to (i) Confidential information which is generally known during the time of its providing and the receiving party is able to prove this fact in a trustworthy manner, (ii) Confidential information which becomes generally known after its providing and this information release did not happen by breaching of commitment of confidentiality according to the Contract or the law, (iii) Confidential information which the receiving party already possessed in the time of its providing and that without the commitment to confidentiality to such Confidential information, while such information was not acquired by the receiving party illegally, (iv) Confidential information which was created by the receiving party independently without the use of such Confidential information of the entrusting party and the receiving party will be able to prove this fact in a trustworthy manner or (v) in case of the receiving party having to grant access of the Confidential information based on the law or the decision of an administrative body.

 5. The commitment to confidentiality according to this article VII. persists not only during the time period of the Contract validity but also three years after its termination.

VIII. Final Provisions

 1. These GTC take effect on 01.10.2014. All contractual relations concluded between the Advertiser and the Operator from the date of the GTC effect abide by the GTC, unless stated differently.

 2. To resolve a dispute between the Operator and Advertiser, stemming out of the contraction relationship adjusted by these GTC, as well as related claims for compensation stemming from this contracting relationship, a relevant Slovak court will settle the dispute. Contractual obligations agreed upon in these GTC are governed by the law of the Slovak republic, mainly by the provision of the law no.: 513/1991 Col., Code of Commerce as amended.

 3. If these GTC require to be delivered in writing, any message sent to the other Contracting party through an electronic mail to the e-mail address of the other Contracting party, if this e-mail address if stated in a written form of the order and the e-mail address of the Advertiser is stated in an order filled in by him, is considered as a written form. Beforementioned does not apply in the case of the contract termination when the declaration of the will to terminate the Contract is delivered to the other Contracting party in a written form by the means of post mail transport in the form of a registered letter.

 4. The Advertiser is not authorised to forward any rights or responsibilities resulting from the Contract neither any of its part to a third party without a previous written agreement of the Operator.

 5. The Advertiser affirms that before sending a written order by the Operator (art. III point 3. of these GTC) they got acquainted with these GTC, understands its contents in its whole extend and agrees with them without reservations and commits to their observance; the Advertiser also agrees with the use of the law of the Slovak republic according to which they will conform, interpret and apply relevant laws, obligations and commitments of the Contracting parties amended in these GTC or relating to the object of these GTC.

 6. The Operator is authorised to change and add GTC (while change is being understood also a partial or complete replacement of GTC by individual commercial conditions). Each change of GTC comes into effect on the day of its publishing at the Portal. Existing contract relationships are replaced by the new GTS from the day a written notice of the change is delivered to the Advertiser.

In Bratislava 01.10.2014


BALÍK PLUS Ltd.

Henrich Lauko, executive manager