Všeobecné podmienky spotrebiteľských súťaží na webovej stránke www.vasekupony.sk
(ďalej len „pravidlá súťaží")

1. Spotrebiteľské súťaže usporadúva spoločnosť BALÍK PLUS s. r. o., Ľ. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 086 375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26441/B (ďalej len „organizátor“).

2. Súťaže budú prebiehať v dátumoch uvedených na webovej stránke www.vasekupony.sk , pričom pri každej vyhlásenej spotrebiteľskej súťaži budú uvedené jej podmienky, trvanie a výhry, prípadne iné potrebné informácie. Súťaže prebiehajú výlučne na území Slovenskej republiky.

3. Súťaží sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splnila podmienky účasti v súťaži uvedené v týchto pravidlách súťaže (ďalej len „účastník“). Súťaží sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov ak s tým súhlasí ich zákonný zástupca.

4. Do každej súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaží zverejnené na www.vasekupony.sk.

5. Zaradením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami a súčasne dáva dobrovoľný súhlas organizátorovi ako aj iným subjektom, s ktorými uzatvorí organizátor zmluvu o organizácii súťaže, so zasielaním reklamných, informačných a akciových letákov a/alebo e-mailov, ako aj s použitím svojich osobných, či iných údajov, a to v rozsahu: emailová adresa, telefónne číslo, meno, priezvisko, ulica, popisné číslo domu, mesto/obec a PSČ pre účely zaslania výhier, ako aj prípadným zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a mesto (obec) jeho bydliska na výhernej listine. Poskytnutím svojich osobných údajov dáva účastník organizátorovi súťaže súhlas na ich spracúvanie pre uvedené účely. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Organizátor má súčasne postavenie prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka ako dotknutej osoby najmä na účely realizácie súťaže, jej vyhodnotenia a komunikovania s dotknutou osobou, za účelom organizovania ďalších akcií a informovania o nich, ako aj na ďalšie marketingové účely, napr. na zasielanie informácii o organizátorovi alebo o ním propagovaných produktoch a službách, a to prostredníctvom pošty alebo elektronických komunikácií (napr. e-mail, telefón, SMS, MMS). Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje účastník aj voči subjektom, pre ktoré organizátor na základe zmluvy organizuje súťaž a berie na vedomie, že ich osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu môžu byť zo strany organizátora týmto subjektom poskytnuté, pričom tieto subjekty ich budú používať výlučne na marketingové a reklamné účely. Účastník zároveň vyslovuje súhlas so zasielaním takýchto reklamných informácií na svoje kontaktné údaje. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje účastník dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a tento je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Organizátor súťaže je oprávnený spracúvať osobné údaje, až kým súhlas účastníka nebude odvolaný podľa predchádzajúcej vety. Dotknutá osoba má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä § 28 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje dotknutá osoba súhlas aj na spracúvanie iných poskytnutých údajov, ktoré nemajú charakter osobného údaju (napr. len tel. čísla a e-mailu). Účasťou v súťaži poskytuje Účastník Usporiadateľovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a mesta alebo obce bydliska, vo forme: „Meno, Priezvisko, Mesto/Obec“, v súvislosti s prezentáciou výsledkov súťaže v médiách a reklamných materiáloch organizátora, a to až do odvolania písomného odvolania udeleného súhlasu.

6. Podmienkou účasti v súťaži je zadanie správnej odpovede na súťažnú otázku/súťažné otázky stanovené pre konkrétnu súťaž prostredníctvom vyplnenia formuláru na www.vasekupony.sk alebo zaslaním na e-mail info@vasekupony.sk ako aj splnenie iných podmienok účasti v súťaži. Súťažné otázky a iné podmienky účasti budú ku každej súťaži zverejnené na stránke www.vasekupony.sk počas celej doby trvania každej súťaže.

7. Žrebovanie výhercov prebehne do 14 dní od ukončenia každej súťaže. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci zaregistrovaní na webovej stránke www.vasekupony.sk , ktorí doručili správne odpovede v danej súťaži alebo splnili iné podmienky účasti v súťaži. Výsledky žrebovania budú zverejnené na www.vasekupony.sk a výhercovia budú upovedomení aj e-mailom.

8. Každý výherca výhry obdrží výherný e-mail, ktorý bude obsahovať informáciu o výhre a jej zaslaní. Výherca je povinný uplatniť si u organizátora výhru do 10 dní od zaslania e-mailu o výhre. Výherca je povinný výhru prevziať u organizátora osobne, prípadne dohodnúť jej zaslanie poštou alebo doručenie iným spôsobom. Pred poskytnutím výhry je organizátor oprávnený preveriť totožnosť výhercu. V prípade, ak overenie totožnosti výhercu nebude úspešné, organizátor výhru neprizná. V prípade, že si výherca neprevezme zaslanú výhru, jeho výhra prepadá. Maximálny možný počet výhier jedného účastníka súťaže je jedna (1) výhra v každej súťaži.

9. V prípade zaslania poštou budú výhry výhercom distribuované prostredníctvom pošty, alebo kuriérskej služby. Organizátor nezodpovedá za nedoručené, poštou alebo kuriérskou službou poškodené alebo stratené zásielky s výhrou. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú nefunkčnosť elektronických komunikačných zariadení či elektronickej alebo mobilnej siete.

10. Účastník súťaže sa tejto zúčastňuje s vedomím, že na výhru v súťaži nemá právny nárok. V zmysle ust. §845 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka výhru v súťaži nemožno vymáhať. Postúpenie výhry na tretiu osobu je možné len s predchádzajúcim súhlasom organizátora. Organizátor nenesie zodpovednosť za škodu ani za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou v tejto súťaži, uplatnením, vyzdvihnutím, využitím alebo iným nakladaním s výhrou.

11. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípade konaniu, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne nie je založené na zručnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

12. Súťaží sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov organizátora a ďalších subjektov, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži ako partneri resp. dodávatelia výhier, rovnako tak osoby im blízke.

13. Reklamácia akýchkoľvek vád výhry je vylúčená. Výhru preberá výherca tak, ako stojí a leží.

14. Podľa zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR sú oslobodené od dane, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350,- EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu. Z uvedeného dôvodu účastník berie na vedomie, že výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zák. č. 595/2003 Z.z. a v prípade výhry presahujúcej sumu 350,- EUR je povinný túto presahujúcu sumu zdaniť.

15. Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaží a rozhodovať o všetkých otázkach s nimi spojených a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť ktorúkoľvek súťaž. Rozhodnutie organizátora vo všetkých otázkach týkajúcich sa súťaží je konečné a záväzné, aj ak sa o ňom účastník nedozvie. V prípade, ak účastník na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor je oprávnený ho zo súťaže vylúčiť alebo mu výhru nepriznať.

16. Tieto pravidlá ako aj ich akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia na www.vasekupony.sk.

V Bratislave, 01.10.2015

BALÍK PLUS s. r. o..
Henrich Lauko , konateľ