Obchodné podmienky pre organizovanie spotrebiteľských súťaží na webovej stránke www.vasekupony.sk
(ďalej len „Obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť BALÍK PLUS s. r. o., Ľ. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 086 375, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26441/B (ďalej len „Organizátor“), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.vasekupony.sk , a oprávneným poskytovateľom reklamných a marketingových služieb.

2. Organizátor poskytuje reklamné a marketingové služby v elektronickej forme, a to na internetovej stránke www.vasekupony.sk .

3. Objednávateľ súťaže, resp. subjekt inzerujúci a propagujúci svoje tovary alebo služby prostredníctvom organizátora (ďalej len “Objednávateľ“) je obchodný partner, ktorý objednáva (zadáva) organizáciu súťaže prostredníctvom www.vasekupony.sk .

II. Uzatvorenie zmluvy o organizácii súťaže

1. Za účelom poskytnutia organizácie súťaže je Objednávateľ povinný zaslať organizátorovi vyplnenú Objednávku prostredníctvom formulára sprístupneného na www.vasekupony.sk .

2. Zmluva o organizácii súťaže je uzatvorená až okamihom akceptácie Objednávky zo strany Organizátora.

3. Objednávateľ môže doručiť Organizátorovi Objednávku len elektronickými prostriedkami komunikácie v zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, a to:
a) e-mailom na e-mailovú adresu: info@vasekupony.sk, pričom do textu e-mailovej správy je Objednávateľ povinný uviesť svoj súhlas s týmito Obchodnými podmienkami alebo
b) vyplnením formulára sprístupneného na www.vasekupony.sk .

4. Objednávateľ podpisom alebo zaslaním Objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom Objednávky ako aj týchto Obchodných podmienok a s oboma súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.

III. Náležitosti Objednávky

1. 1. Objednávka, aby mohla byť považovaná za riadnu, musí obsahovať aspoň nasledujúce údaje:
a) fakturačné údaje zmluvných strán (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania Objednávateľa, príp. iná fakturačná adresa, IČO, IČ DPH, DIČ) ;
b) kontaktná osoba, spolu s e-mailom a telefónnym kontaktom Objednávateľa;
c) cena podľa dohody s Organizátorom v zmysle cenníka;
d) podmienky súťaže;
e) výhry v súťaži;
f) dátum doručenia cien Organizátorovi;
g) požadovaná doba a uvedenie konkrétnych dní, v ktorých sa má súťaž uskutočniť.

IV. Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť organizáciu súťaže alebo zaradenie ktorejkoľvek vecnej alebo inej výhry do súťaže v prípade, ak:
a) predmet, ktorý predstavuje výhru v súťaži, môže narušiť dobré mravy alebo je celkom zjavne nevhodným pre účely danej súťaže;
b) reklamná alebo marketingová aktivita, pre potreby ktorej sa súťaž organizuje, je v rozpore s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky alebo Etickým kódexom reklamy;
c) reklamná alebo marketingová aktivita, pre potreby ktorej sa súťaž organizuje, nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje či priamo porušuje verejný poriadok;
d) z iných dôvodov, ktoré nemusí Organizátor zverejniť, a ktoré spočívajú v osobe Objednávateľa, podmienkach alebo cieľoch súťaže alebo výhrach ktoré majú byť zaradené do súťaže.

2. Organizátor je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie organizácie súťaže formou uvedenou najneskôr deň pred začatím súťaže. Tento deň je zároveň posledným dňom, kedy je Objednávateľ povinný doručiť súťažné výhry a/alebo ceny Organizátorovi, inak Organizátor súťaž neuskutoční.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade obmedzenia prevádzky alebo náhleho neočakávaného výpadku internetovej stránky www.vasekupony.sk , nie je takéto prerušenie/obmedzenie porušením zmluvných povinností Organizátora voči Objednávateľovi, a tomuto z uvedeného dôvodu neprináleží náhrada. V prípade výpadku trvajúceho viac ako 48 hodín Organizátor zorganizuje súťaž v náhradnom termíne alebo primerane predĺži dobu trvania súťaže, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade trvania výpadku menej ako 48 hodín bude súťaž pokračovať podľa pôvodného plánu po skončení výpadku.

4. Trvanie jednej súťaže Objednávateľa na internetovej stránke www.vasekupony.sk je jeden (1) mesiac, ak sa Organizátor a Objednávateľ nedohodnú inak.

5. Organizátor nezodpovedá za množstvo, obsah, kvalitu alebo prevedenie výhier, ktoré boli cenami v organizovaných súťažiach. V prípade akejkoľvek reklamácie zo strany výhercov v súťaži sa tieto zaväzuje riešiť Objednávateľ. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak, Organizátor tiež nenesie žiadnu zodpovednosť voči Objednávateľovi ani tretím osobám.

6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že paralelne s jeho súťažou prostredníctvom www.vasekupony.sk môže prebiehať iná súťaž alebo reklamná kampaň iného subjektu alebo jeho služieb a/alebo tovaru, ktoré môžu predstavovať na danom trhu jeho priamu či nepriamu konkurenciu.

V. Finančné podmienky

1. Cena za organizáciu súťaže je kalkulovaná podľa platného cenníka Organizátora, ktorý je súčasťou objednávkového formulára sprístupneného na www.vasekupony.sk. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH, ktorá je účtovaná podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu poskytnutých služieb vrátane DPH, a to v hotovosti alebo prevodom na účet Organizátora. Cena je splatná v okamihu uzatvorenia zmluvy podľa čl. 2 týchto obchodných podmienok, v prípade vystavenia zálohovej faktúry v deň uvedený vo faktúre.

3. Dátum dodania (deň zdaniteľného plnenia) je deň, ktorý predchádza prvému dňu trvania súťaže.

4. Uhradením faktúry, prípadne zálohovej faktúry, sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet Organizátora. V prípade omeškania s úhradou ceny služieb je Objednávateľ povinný uhradiť Organizátorovi úroky z omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia celej dlžnej sumy.

5. Organizátor má právo zasielať Objednávateľovi elektronické faktúry, prípadne elektronické zálohové faktúry, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v zmysle ustanovenia § 75 zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predstavujú plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry, ktorú je možné na žiadosť Objednávateľa zaslať poštou. Faktúry budú vystavované vo formáte PDF a budú zasielané na vopred dohodnutú mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke.

VI. Reklamácie

1. V prípade porušenia povinností zo strany Organizátora je Objednávateľ oprávnený požadovať od Organizátora poskytnutie náhradnej súťaže alebo predĺženia doby súťaže v zmysle ust. čl. 4.3 týchto Obchodných podmienok. Porušením povinností na strane Organizátora sa tiež rozumie organizácia súťaže v rozpore s Objednávkou.

2. Reklamáciu je povinný Objednávateľ doručiť Organizátorovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy chyba alebo nedostatok vznikol. V opačnom prípade toto právo Objednávateľovi zaniká.

VII. Osobitné ustanovenia o propagácii súťaží organizovaných Objednávateľom

1. V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne organizovať súťaž sám, použijú sa tieto Obchodné podmienky primerane. V takom prípade Organizátor súťaž pre Objednávateľa neorganizuje, len objedná u Organizátora jej propagáciu.

2. Objednávateľ je povinný informovať v Objednávke Organizátora o podmienkach súťaže, jej trvaní a výhrach, pričom tieto informácie je povinný doručiť Organizátorovi minimálne 10 dní pred začatím súťaže. Organizátor následne zabezpečí na webovej stránke www.vasekupony.sk odkaz na webovú stránku Objednávateľa, kde súťaž prebieha.

3. Propagáciu súťaže organizovanej Objednávateľom podľa tohto čl. 7 poskytuje Organizátor bezplatne, pokiaľ nie je uvedené inak v cenníku, ktorý je súčasťou objednávkového formuláru.

4. V zostávajúcich častiach sa použijú ustanovenia týchto Obchodných podmienok primerane aj v prípade propagácie súťaží organizovaných Objednávateľom, najmä ust. čl. 1, 2, 3, 4, 6 a 8. V prípade odplatnej propagácie súťaže v zmysle cenníka (viď bod 7.3) sa primerane použijú aj ust. čl. 5 týchto Obchodných podmienok.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky vzťahy neupravené týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivej zmluvy o organizácii súťaže sú Objednávka a tieto Obchodné podmienky.

3. Tieto Obchodné podmienky ako aj ich akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia na www.vasekupony.sk.

V Bratislave, 01.08.2015

BALÍK PLUS s. r. o.
Henrich Lauko, konateľ